Lāzerskenēšana / Lidar datu ieguve

Lāzerskenēšanas pakalpojums ir  augstas precizitātes un izšķirtspējas 3D punktu mākoņa izstrāde. Procesa rezultātā tiek iegūts augstas precizitātes (precīzāk kā 5mm) izšķirtspējas punktu mākonis ko plaši var lietot arhitektūrā, projektēšanā, būvniecības procesu dokumentēšanā, kontrolē, virsmu ģenerēšanā, un plānošanā.

Augstas precizitātes un ticamus lāzerskenēšanas datus var iegūt tikai sertificēts mērnieks, kas ar savu sertifikātu apliecina iegūto datu atbilstību klienta prasītai precizitātei.

To izmanto sekojošās nozarēs:

Arhitektūrā

Iegūtie dati ir noderīgs materiāls arhitektiem. Tas atspoguļo ēku, būvju, konstrukciju patiesos izmērus, to novietojumu pret citiem elementiem, vertikalitāti, formu. Tas ir precīzs fasādu, arhitektūras detaļu, mezglu attēlojums digitālā vidē.

Būvniecībā

Datus izmanto izbūvēto apjomu fiksācijai, to izbūves kvalitātes novērtējumam (vertikalitāte, izmēri, forma). Pamatojoties uz datiem iespējams prognozēt izmaiņas projektā, fiksēt atkāpes no ieceres, kā arī dokumentēt faktiski paveiktos darbus un to apjomus.

Pilsētplānošanā

Dati ir noderīgi plānojot pilsētvidi vai esošo ielu, satiksmes mezglu pārbūvi. Datus lieto plānojot ielu konfigurāciju, platumu, dažādu šķērsojumu parametrus, teritorijas kopējo topogrāfiju (augstumu izmaiņas).

Tiltu, inženierbūvju projektēšanā un dokumentēšanā

Projektējot jaunu vai restaurējot jau esošu tiltu vai inženierbūvi, nepieciešami kontrukciju un savienojumu mezglu detāla un ļoti preciza informācija par tā izmēriem, formu, garumiem, platumiem, atrašanās vietu u.c. Dati sevī ietver šo informāciju un tā ir neatņemama sastāvdaļa precīzu un pārdomātu lēmumu pieņemšanai.

Monitoringam

Ar lāzerskenēšanas metodi iegūtie dati ir izmantojami kā kontroles mehānisms būvkonstrukciju, ēku, tiltu ilgtermiņa monitoringam (kustības novērtējumiem kādā noteiktā laika periodā).

Vēstures pieminekļu dokumentācijai

Lāzerskenēšanu izmanto vētures pieminekļu dokumentēšanā vai digitālo dvīņu izstrādē. Dati līdz milimetra daļām saglabā informāciju par pieminekļu faktisko stāvokli, formu.

Iekštelpu 2D/3D stāvu plānu izstrādei

Veicot lāzerskenēšanu iegūst datus ko izmanto precīzu iekštelpu plānu, būvju šķērsgriezumu plānu izstrādē. Tas būtiski atvieglo arhitektu un projektētāju darbu, kā arī būtiski ietekmē pārbūves, rekonstrukcijas projektu kvalitāti.