Privātuma politika

Informācija par personas datu apstrādi

Ar šo paziņojumu vēlamies ikvienu indivīdu informēt par personas datu apstrādes nolūkiem, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām apstrādājot personas datus.

Izmantotā terminoloģija

Pārzinis: SIA GEO Development, reģ. Nr. 40003956979, juridiskā adrese Rīga, Lapeņu iela 7, LV-1013, elektroniskā pasta adrese: info@geodevelopment.lv;
Vietne: Pārziņa uzturēta internet tīmekļa vietne https://geodevelopment.lv;
Personas dati: jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu; identificējama fiziska persona ir tāda persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, pamatojoties uz identifikatoru. Piemēram, identifikators var būt identificējamās personas vārds, uzvārds, identifikācijas numurs, identifikators informācijas sistēmās vai viens vai vairāki minētajai fiziskajai personai raksturīgi fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktori;
Datu subjekts: dzīva fiziska persona, kuras Personas datus apstrādā Pārzinis noteikta mērķa sasniegšanai; piemēram, Datu subjekts ir Vietnes apmeklētājs;
Personas datu apstrāde: jebkādas darbības ar Datu subjekta Personas datiem, ieskaitot, bet ne tikai, datu ievākšanu, datu glabāšanu, datu pārsūtīšanu, datu modificēšanu, datu izmantošanu un datu dzēšanu.
Datu apstrādes nolūks: mērķis, kuru ir paredzēts sasniegt Pārzinim veicot Datu subjekta Personas datu apstrādi.
Regula: Eiropas Vispārīgā datu aizsardzības regula Nr. 679/2016, kas piemērojama visās dalībvalstīs no 2018. gada 25. maija.

1. Informācija, kura attiecas uz ikvienu datu apstrādes procesu un nolūku

1.1. Datu apstrādes veicēji (datu saņēmēji):

1.1.1. Pārziņa darbinieki, saskaņā ar viņu amata pienākumiem, kas izriet no darbinieku darba tiesiskajām attiecībām ar Pārzini;

1.1.2. ārpakalpojuma sniedzēji, kurus ar Pārzini saista līgumiskās attiecības, kas nosaka personas datu aizsardzības kārtību – tā paredz, ka Datu subjekta Personas dati var tikt apstrādāti tikai saskaņā ar Pārziņa sniegtajiem norādījumiem un nedrīkst tikt izmantoti citiem Datu apstrādes nolūkiem;

1.1.3. valsts un pašvaldību institūcijas, tajā skaitā, tiesībaizsardzības iestādes, atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošinot juridiskā pienākuma izpildi un pēc attiecīga pieprasījuma nododot Personas datus; kā arī situācijās, kurās datu nodošana ir saistīta ar Pārziņa tiesiskajām interesēm, piemēram, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskās prasības;

1.1.4. īpašos gadījumos, par kuriem Datu subjekts tiks informēts papildus datu ievākšanas vai iegūšanas procesa laikā, datu apstrādē var būt iesaistīts arī kopīgs pārzinis – situācijās, kad kopīgi ar Pārzini Datu apstrādes nolūks attiecas arī uz kādu citu organizāciju.

1.1.5. trešās personas situācijās, kurās datu saņemšana ir šo trešo personu vai Pārziņa viennozīmīgas leģitīmās intereses, piemēram, bet ne tikai, veicot piegādes uz vietu, kurā ir ierobežota piekļuve teritorijai, tiek nodoti transporta līdzekļa vadītāja dati, attiecīgas piekļuves nodrošināšanai.


1.2. Datu apstrādes veids: Pārzinis, veicot Personas datu apstrādi, izmanto tehniskos resursus, tomēr ikvienā situācijā, kurā attiecībā pret Datu subjektu ir jāpieņem kāds lēmums, to vienmēr dara cilvēks un Pārzinis neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu Regulas izpratnē.

1.3. Datu nodošana uz trešo valsti (valsti, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas dalībvalsts): Pārzinis, veicot datu apstrādi, tipiski nenodod datus uz valsti, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas dalībvalsts. Ja kādā konkrētā datu apstrādes situācijā Pārzinim būs jāveic attiecīga datu nodošana, Datu subjekti tiks īpaši brīdināti; tipiski tie varētu būt atsevišķi gadījumi, kad ar līguma saistību vai pamatojoties uz piekrišanu dati tiktu nodoti uz trešo valsti.

1.4. Tiesības iesniegt sūdzību: Ikvienā situācijā, kurā Datu subjekts uzskata, ka Pārzinis, veicot Personas datu apstrādi, ir pārkāpis viņa tiesības, Datu subjekts ir tiesīgs sūdzēties uzraudzības iestādē pēc savas izvēles. Pārzinim, kas darbojas Latvijas Republikas teritorijā, vadošā uzraudzības iestāde ir Datu valsts inspekcija (tīmekļa vietnes adrese – www.dvi.gov.lv).

1.5. Tiesības vērsties tiesā: Datu subjektam ir arī patstāvīga tiesība vērsties ar prasību tiesā, atbilstoši procesuālo kārtību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem tad, ja Datu subjektam ir pamatots uzskats, ka Pārzinis ir pākāpis viņa kā Datu subjekta tiesības.

1.6. Datu subjekta tiesības: Regulā noteiktos gadījumos Jums kā Datu subjektam ir noteiktas tiesības, kuru realizāciju Pārzinis nodrošina, tad, ja no Jums kā Datu subjekta tiek saņemts attiecīgs iesniegums, kas atkarībā no situācijas un izmantotās komunikācijas veida ļauj Jūs viennozīmīgi identificēt; Pārznis pieliks visas pūles, tajā skaitā, sazinoties ar Jums papildus, lai veiktu Jūsu identifikāciju, tomēr tad, ja identifikācijas un komunikācijas iespējas nebūs realizējamas, Pārzinim nebūs faktisku iespēju ar Jums sazināties; Jūsu kā Datu subjekta tiesības var būt:

1.6.1. Piekļuve personas datiem – Jums kā Datu subjektam ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums (šeit un turpmāk – “mēs” nozīmē “Pārzinis”), vai mēs veicam Jūsu Personas datu apstrādi, un, gadījumos, kad tā tiek veikta, pieprasīt piekļuvi apstrādātajiem Personas datiem. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu;

1.6.2. Personas datu labošana - Ja Jūs uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt mums veikt Jūsu datu labošanu. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu;

1.6.3. Piekrišanas atsaukšana – gadījumos, kad mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu. Ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādi, kura ir veikta pirms piekrišanas atsaukuma, kā arī datu apstrāde var būt radījusi tiesības leģitīmai interesei vai pienākumu, pamatojoties uz likumu, Jūsu personas datus turpināt apstrādāt;


Ņemiet vērā! Īpašs brīdinājums par piekrišanas atsaukumu situācijās, kurās piekrišana dota sīkdatņu apstrādei – Jums kā Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī izdzēst sīkdatnes no Jūsu iekārtas; šāda darbība ir pielīdzināma piekrišanas atsaukumam; Pārzinim nav tehnisku iespēju veikt sīkdatņu dzēšanu Jūsu iekārtā!

1.6.4. Iebilšana pret apstrādi, pamatojoties uz tiesiskajām interesēm – Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz mūsu tiesiskajām interesēm (tiesiskais pamatojums tādai Personas datu apstrādei – atbilstoši Regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunktam). Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu; Ņemiet vērā! Mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to, ja mums būs pārliecinoši motivēti iemesli turpināt datu apstrādi.

1.6.5. Datu dzēšana – Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums datus saglabāt. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu;

1.6.6. Apstrādes ierobežošana – Jums ir tiesības pieprasīt mums ierobežot Jūsu Personas datu apstrādi. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu;

1.6.7. Datu pārnesamība – Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim (t.s., “datu pārnesamība”). Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un gadījumos, ja apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums.

Ņemiet vērā! Atsevišķos gadījumos kāda no Jūsu kā Datu subjekta tiesībām var nebūt īstenojama, tomēr jebkurā situācijā, Jūs saņemsiet motivētu atbildi no Pārziņa Regulā noteiktajos termiņos, kas atkarībā no situācijas ir viens mēnesis no iesnieguma iesniegšanas brīža.

1.7. Mēs savā darbībā ievērojam ar Regulu nostiprinātos datu aizsardzības principus, jo īpaši pārskatatbildības principu:

1.7.1. Ievācot Jūsu personas datus, mēs rīkojamies kā krietnam un gādīgam saimniekam pieklājas, un datus apstrādājam tikai konkrēto nolūku sasniegšanas vajadzībām, nenodot datus neviena citai personai, izņemot, ja pastāv likumā noteikta vai ar līgumu nodibināta situācija, kura tiek attiecīgi dokumentēta;

1.7.2. Mēs regulāri izvērtējam ievāktos un glabātos, kā arī iegūtos un nododamos Personas datus un, pārliecināmies, ka datu kategorijas un datu glabāšanas notiek saskaņā ar nepieciešamību sasniegt attiecīgos nolūkus;

1.7.3. Mēs esam vērsti uz sadarbību, tādēļ, saņemot no Datu subjekta, pamatotus iebildumus, priekšlikumus vai cita veida informāciju, veiksim attiecīgas korekcijas Personas datu apstrādē, kā arī saistošajā dokumentācijā un citos ar Personas datu apstrādi saistītajos aspektos, piemēram, izvēlnēs Vietnē.


1.8. Lai nodrošinātu godīgu un pārredzamu datu apstrādi, aicinām Datu subjektu ievērot, ka:

1.8.1. Ikvienā Personas datu sniegšanas gadījumā, Datu subjekta pienākums ir sniegt tikai derīgus un patiesus personas datus un tikai tādus datus, kas ir atbilstoši un nepieciešami datu apstrādes mērķu izpildei, piemēram, atbilstoši iepriekš norādītajām lauku vērtībām vai attiecīgajam pieprasījumam;

1.8.2. Gadījumā, ja sadarbības laikā vai saprātīgā laika periodā pēc tam, attiecīgie Datu subjekta dati mainās, Datu subjektam ir pienākums informēt Pārzini par attiecīgo datu kategoriju izmaiņām;


1.9. Saziņa: ja Jums kā Datu subjektam rodas jebkādi jautājumi par savu Personas datu apstrādi, lūgums sazināties ar Pārzini, izmantojot iepriekš norādītos Pārziņa kontaktus.

2. Personas datu apstrādes procesu apraksti, datu apstrādes nolūki un tiesiskie pamatojumi

2.1. Ar Vietnes apmeklēšanu (atvēršanu) saistītais Personas datu apstrāde

2.1.1. Process: Pārzinis veic Personu datu apstrādi, lai nodrošinātu Vietnes darbību, tajā skaitā, ievāc un saglabā tehnisko informāciju par pieslēgumu (piemēram, pieslēguma IP adrese, pieslēguma datums un laiks);

2.1.2. Nolūks un Tiesiskais pamatojums: Pārziņa leģitīmā interese (Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) uzturēt Vietni, informēt sabiedrību par Pārziņa darbībai svarīgām norisēm un sadarbības iespējām, kā arī nodrošināt Vietnes drošību – atklāt, izvērtēt, konstatēt un novērst tehniskas problēmas vai trešo personu prettiesisku rīcību.


Piezīme! Ņemot vērā faktu, ka Vietni var apmeklēt ikviens indivīds (tajā skaitā, bērns vai persona ar ierobežotu rīcībspēju), kā arī ikviena indivīda rīcība var radīt kaitējumu Pārziņa interesēm, Pārzinis nepārbauda konkrētā Vietnes apmeklētāja vecumu, bet saglabā tehnisko informāciju par pieslēgumu un notikumiem, saistībā ar konkrēto pieslēgumu. Glabāšanas ilgums nepārsniedz 10 gadus, jo prasījuma tiesības, kuras Pārzinim veidojas, var būt dažādās, tādējādi Pārzinis piemēro ilgāko normatīvajos aktos noteikto noilguma termiņu. Par prettiesisku bērna vai ierobežotas rīcībspējas personu veikto nodarījumu atbild bērna vecāki vai attiecīgie, likumā noteiktajā kārtībā ieceltie, pārstāvji, bet bērniem, kuriem ir vismaz 14 gadu, administratīvā un krimināltiesiskā atbildība iestājas patstāvīgi.

2.2.Sīkdatnes

Sīkdatnes ir maza apjoma datnes, kas, izmantojot Tīmekļa vietni, tiek lejuplādētas lietotāja ierīcē brīdī, kad tiek lejuplādēts konkrētās Tīmekļa vietnes saturs. Sīkdatnēs tiek apkopota informācija par to, kādā veidā tiek izmantota vietne, apkopojot standarta žurnālierakstu informācija (pieslēguma IP adrese, pieslēguma laiks, pieslēguma ilgums) un informācija par vietnē veiktajām darbībām. Sīkdatnes iedalās:

  • Viena sīkdatņu grupa ir funkcionāli un tehniski nepieciešamās sīkdatnes, bet kurām nebūtu iespejama pilnvērtīga vietnes darbība, jo Interneta vietnes darbojas tādējādi, ka tās neuztur sesijas statusus, respektīvi, vietnēm nav savas atmiņas, līdz ar to, piemēram, ja lietotājs pārlūko dažādas vietnes sadaļas, viņš netiek atpazīts kā viens un tas pats lietotājs. Sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnei atpazīt lietotāju. Tādēļ galvenā sīkdatņu funkcija ir ļaut tīmekļa serverim saņemt informāciju par lietotāja sesiju, lietojamo valodu, valūtu utml., un nodrošināt pilnvērtīgu vietnes darbību. Pie šīs sīkdatņu grupas pieder arī sīkdatnes, kas nodrošina, ka Jūsu izvēle akceptēt vai atteikties no analītiskajām sīkdatnēm, tiek saglabāta, tādējādi Jūsu izvēle tiek nodrošināta bez ikreizējas jautāšanas par sīkdatņu akceptēšanu.

  • Otra sīkdatņu grupa ir analītiskās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai palīdzētu analizēt interneta vietnes izmantošanu, piemēram, lai izprastu apmeklētāju darbības interneta vietnē, un tādējādi radītu iespēju uzlabot un izveidot lietotājiem ērtāku interneta vietni, tiek izmantotas vietnes apmeklētāju rīcības analīzes pakalpojumu, ko nodrošina Google Analytics rīks, kura lietošana ir pārziņa leģitīmā interese, lai informācijas sabiedrības apstākļos spētu pastāvēt, attīstīties un veikt saimniecisko darbību. Vienlaicīgi, Jums ir tiesības atteikties no analītisko sīkdatņu esamības, kas nozīmē, ka Jums tiks uzstādītas tikai funkcinālās sīkdatnes, bez kuru esamības nav iespējama vietnes darbības.

2.2.1. Pārzinis savā Tīmekļa vietnē izmanto tehniski nepieciešamās sīkdatnes, kuras Vietnes apmeklētāja iekārtā tiek uzstādītas automātiski – tiesiskais pamatojums ir Pārziņa leģitīmā interese nodrošināt Vietnes darbību:

Sīkdatnes nosaukums

Sīkdatnes apraksts (funkcionālā nozīme)

Tiesiskais pamatojums sīkdatnes apstrādei

Sīkdatnes pastāvēšanas ilgums

PHPSESSID

Lietotāju sesiju unikālais identifikators, nepieciešams, lai atšķirtu lietotāju sesijas (piemēram, ja no vienas ārējās IP adreses ir vairāki pieslēgumi, katrs pieslēgums ir ar atšķirīgu identifikatoru)

Pārziņa leģitīmā interese izmantot informācijas sabiedrības tehnoloģiskās iespējas, atbilstoši Regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunktam.

Sesija (līdz tiek aizvērta vai pārtraukta attiecīgā sesija)

2.2.2. Sīkdatnes jebkurā brīdī Vietnes apmeklētājs var izdzēst no savas iekārtas – tādā gadījumā, tomēr Vietnes darbībai nepieciešamās sīkdatnes tiks uzstādītas no jauna, apmeklējot Vietni vai turpinot attiecīgo sesiju.

2.3. Datu saņemšana nolūkā nodrošināt saimniecisko darbību

Datu subjekts kā Pārziņa klients vai piegādātājs (vai Pārziņa klienta vai piegādātāja darbinieks, pārstāvis vai kontaktpersona, saistībā ar Datu subjekta amata vai citiem profesionāliem pienākumiem) nodod Personas datus, nolūka noslēgt līgumu, veikt, saņemt un izpildīt preču vai pakalpojumu pasūtījumus, iesniegt un izskatīt ierosinājumus, pretenzijas vai sūdzības, nodrošināt preču piegādi, saņemt informāciju, uzdot jautājumu, sazināties par saņemtu pakalpojumu izmantošanu saistītiem jautājumiem u.tml. situācijās.
Tipiski datu ievākšana tiek veikta, izmantojot e-pastu, tālruņus, un citus oficiālus Pārziņa saziņas kanālus, kā arī Pārziņa Vietnē izvietotas informācijas ievada formas. Nododot datus šiem nolūkiem, ir jāievēro sekojoši kritēriji:

2.3.1. Datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir līguma saistību izpilde vai Datu subjekta vēlme savā vai pārstāvamā vārdā šādu līgumu (piemēram, pakalpojuma saņemšanas līgumu u.tml.) noslēgt (tajā skaitā, iestāties faktiskās līgumiskās attiecības, kurās Puses vienojušās par darījuma būtiskajām sastāvdaļām, proti, pakalpojumu, tā cenu, izpildes vietu un laiku), kā arī Pārziņa leģitīmā interese nodarboties ar uzņēmējdarbību, rīkojoties atbilstoši situācijai:

2.3.1.1. situācijās, kurās Datu subjekts ir juridiskās personas pārstāvis, Personas datu apstrāde tiek veikta pārziņa un Datu subjekta pārstāvēto uzņēmumu leģitīmo interešu nodrošināšanai (Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts), proti, datu apstrāde tiek veikta tādēļ, lai rezultātā tiktu noslēgts tiesisks darījums;

2.3.1.2. situācijās, kurās Datu subjekts ir fiziska persona, Personas datu apstrāde tiek veikta Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšanai (Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) un tiesiska darījuma noslēgšanai un izpildei (Regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunkts;

2.3.2. Lai sasniegtu šo datu apstrādes nolūku, no Datu subjekta tipiski ir nepieciešami šādi personas dati: 

2.3.2.1. personas vārds, uzvārds, saistītā uzņēmuma nosaukums (ja ir), kontaktinformācija (tālruņa Nr. un e-pasts) – šie dati tiks izmantoti komunicējot ar konkrēto personu, saistībā ar attiecīgo pakalpojumu sniegšanu, piemēram, būtiskām niansēm konkrētā pakalpojuma nodrošināšanā, jebkādām izmaiņām, u.tml.;

2.3.2.2. informācija par pakalpojumu/-iem – izvēloties no saraksta un pievienojot attiecīgā pakalpojuma detalizētu aprakstu, kas nepieciešams, lai pareizāk tiktu novirzīta informācija un datu apstrādes nolūks tiktu sasniegts precīzāk un ar mazākām datu apstrādes darbībām;

2.3.2.3. informācija par uzmērāmā objekta atrašanās vietu – administratīvā teritorija, adrese un nekustamā īpašuma kadastra numurs ir nepieciešams, lai veiktu nepieciešamā pakalpojuma izmaksu aprēķinus;

2.3.2.4. papildus, saistību nodibināšanai un izpildei var būt nepieciešama šādu datu apstrāde, kas izriet no Pārziņa likumā noteikto pienākumu izpildes nodrošināt saimniecisko darījumu uzskaiti un grāmatvedības ierakstu vešanu (atbilstoši Regulas 6.panta 1.punkta c)apakšpunktam, Grāmatvedības likumam u.c. saistītām tiesību normām):

- personas kods, bankas konts un adrese – nepieciešami tiesiskas līguma noslēgšanai, kā arī korekta, grāmatvedības prasībām atbilstoša rēķina izrakstīšanai, it īpaši tad, ja fiziskā persona ir ar nodokļu maksātāja statusu, kā arī specifiskos, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, tad, ja Datu subjekts ir fiziska persona;

- ja Datu subjekts ir juridiskās personas pārstāvis, tad papildus nepieciešama informācija par juridisko personu, nosaukumu, reģistrācijas numuru, PVN maksātāja reģistrācijas numuru, bankas kontu un adresi.

2.3.2.5. tāpat šī nolūka sasniegšanai tiek apstrādāta informācija par pakalpojumu, izpildes veidu, laiku un vietu, u.c.


Ņemiet vērā! 
Visi dati, kas saistīti ar līgumattiecību nodibināšanu un izpildi var tikt nodoti Pārziņa auditoriem, apdrošinātājiem, kredītiestādēm, konsultantiem un citiem līdzīgiem saņēmējiem īpaši situācijas, kad līgums tiek lauzts vai nepienācīgi izpildīts.

2.4.  Ar tiesiskas un pārredzamas sadarbības nodrošināšanu saistīta datu apstrāde

Pirms biznesa attiecību nodibināšanas un līgumu izpildes procesā Pārzinis izvērtē savu darījuma partneri nolūkā izvairīties no darījumiem, kuri pēc sava rakstura var būt saistīti ar finanšu, korupcijas, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (AML), sankciju vai reputācijas riskiem, tajā skaitā:

2.4.1. Tiek veikts klienta, juridiskās personas, kredītspējas, reputācijas un uzticamības novērtējums nolūkā izvērtēt darījuma apmaksas noteikumus, kredīta limita piešķiršanu, tā apmēru u.c.

2.4.2. Tiek veikta darījuma partnera un tā patiesā labuma guvēja (ja tām ir būtiska ietekme attiecīgajā uzņēmumā) izvērtēšana, nolūkā ievērot starptautisko un Latvijas Republikas noteikto sankciju un citu ierobežojumu īstenošanu;

2.4.3. Datu iegūšanas veids:

2.4.3.1. Datu iegūšana no datu subjekta, vai ar datu subjetu saistītās juridiskās personas.

2.4.3.2. Datu iegūšanā no dažādiem publiskiem reģistriem (piemērām uzņēmumu reģistrs, nodokļu dienesta publiskā datu bāze u.c.) un specializētiem informācijas resursiem (piemērām kredītinformācijas biroji, inkaso datu bāzes, privātdetektīvu biroji u.c.).

2.4.3.3. Datu iegūšanā no plašsaziņas līdzekļiem un izmantojot meklēšanas platformas interneta vidē (piemēram Google, Bing, Yahoo u.c.).

2.4.4. Tiesiskais pamatojums - Pārzina leģitīmā interese veikt ilgtspējīgu uzņēmējdarbību nodrošinot Pārziņa atbilstību normatīvo aktu prasībām un augstiem ētikas standartiem, kā arī nodrošināt pierādījumus kontrolējošām institūcijām.

Svarīgi! Pamata mērķis minētajām datu apstrādēm ir izvērtēt attiecīgu juridisku personu, taču vērtēšanas procesā tiek iegūti dati par saistītām fiziskām personām.

2.4.5. Personas datu veidi – visi personas dati, kuri norādīti 3.4.punkta apakšpunktos un fiziskās personas tiešā vai pastarpināta saistība ar juridisko personu, daļu vai akciju apmērs un ietekmes/kontroles pakāpē attiecīgajā organizācijā.

2.5. Ar personāla atlasi saistītā datu apstrāde

Sniedzot datus ar nolūku pieteikties izsludinātai vakancei vai piedāvāt Pārzinim savu kandidatūru gadījumā, ja attiecīga vakance tiks izsludinātā nākotnē (attiecas arī uz prakses nodrošināšanas pieteikumiem) jāievēro šādi kritēriji:

2.5.1. Personas datu apstrāde norādītajam nolūkam tiks veikta tikai tad, ja Pārzinis būs saņēmis attiecīgu pieteikumu vai Datu subjekts būs iesniedzis attiecīgu pieteikumu vai izveidojis profilu kādā no Pārziņa sadarbības partneru – personāla atlases uzņēmumu – vietnēm;

2.5.2. Pārzinis var saņemt informāciju arī no trešās puses, parasti nodarbinātības veicināšanas vai prakses organizēšanas organizācijas, piemēram, Nodarbinātības valsts aģentūras vai mācību iestādēm;

2.5.3. Pārzinis informē, ka var uzrunāt datu subjektu karjeras attīstībai izveidotā sociālajā tīklā, piemēram, LinkedIn, un komunikāciju turpinās iegūstot Datu subjekta piekrišanu turpmākai datu apstrādei.

2.5.4. Lai veiktu atlases procesu, pārzinim tipiski ir nepieciešama šāda informācija: 

2.5.4.1. Datu subjekta un/vai Datu subjekta likumiski aizbilstamā vārds un uzvārds, kā arī kontaktinformācija (Personas datu kategoriju piemēri: e-pasta adrese, tālruņa numurs, sociālo tīklu konts, adrese);

2.5.4.2. Informācija par Datu subjekta izglītību (t.sk. pabeigtie kursi, iegūtie sertifikāti), vai prakses gadījumā informācija par iegūstamo kvalifikāciju;

2.5.4.3. Datu subjekta profesionālā pieredze vai prakses gadījumā informācija par nepieciešamo prakses programmu;

2.5.4.4. Vakances (prakses vietas), kurām tiek virzīts pieteikums vai kuras būtu vēlamas;

2.5.4.5. Citas prasmes, atbilstoši vakancei, uz kuru Datu subjekts ir pieteicies, piemēram, Valodas zināšanas, informācijas tehnoloģiju zināšanas, iekārtu, agregātu vadības iemaņas un speciālās tiesības darboties ar tiem u.tml.

2.5.5. Datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir datu apstrāde procesā, kas ir nepieciešams, lai, izvērtējot kandidātu, ar to iespējams noslēgtu darba līgumu – atbilstoši Regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunktam; attiecībā par izvērtēšanas procesu datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir Pārziņa tiesiskā interese iegūt labāk piemērotāko kandidātu konkrētajam amatam (atbilstoši Regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunktam).


Ņemiet vērā! Pieteikšanās vakancei negarantē, ka Pārzina un Datu subjekta starpā tiks noslēgts attiecīgs darba līgums, tomēr datu apstrāde ir obligāti nepieciešams kritērijs, lai darba tiesiskās attiecības pozitīva atlases procesa gadījumā tiktu nodibinātas!

2.5.6. Datu apstrādes termiņi:

2.5.6.1. Pamata datu apstrādes nolūkam – personāla vai prakses atlasei - datu apstrādes termiņš ir konkrētā mērķa sasniegšana, kas tipiskā gadījumā nozīmē personāla vai prakses atlases procesa noslēgumu;

2.5.6.2. Papildus nolūki:

- pārziņa likumīgās intereses nodrošināšana varbūtējam tiesas vai ārpustiesas procesam, (tiesiskais pamatojums Personas datu apstrādei ir Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts kontekstā ar Darba likuma 34.panta pirmo daļu), apstrādes ilgums 5 mēneši vai, ja tiesvedības process ir sācies – līdz procesa beigām (piebilde: gadījumā, ja Datu subjekts būs atsūtījis pieteikumu pēc savas izvēles, nevis, atsaucoties konkrētam amata vai prakses vietas sludinājumam, minētais laika tecējums sāksies no personas datu iesūtīšanas brīža);

- gadījumā, ja Pārzinis nevarēs piedāvāt atbilstošu vakanci, prakses vietu, vai cits kandidāts būs izrādījies piemērotāks, Personas datu apstrāde tiks veikta 3 (trīs) mēnešus no izsludinātās vakances (prakses vietas) konkursa beigu termiņa, izņemot, ja datu subjekts būs iebildis tādai datu apstrādei(tiesiskais pamatojums Personas datu apstrādei ir Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) nolūkā efektīvi aizpildīt brīvās štata vietas;

- Darba tiesisko attiecību vai prakses attiecību nodibināšanai – informācija tiks apstrādāta pamatojoties uz Darba likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajiem datu apstrādes termiņiem, lai pārzinis varētu izpildīt likumā noteiktos pienākumus.

2.6. Sociālo tīklu izmantošana Pārziņa darbībā

2.6.1. Pārzinis nolūkā informēt sabiedrību par saviem pakalpojumiem un sasniegumiem(t.sk., reklamējot tos), izmanto sociālos tīklos izveidotus Pārziņa kontus, saite uz kuriem ir pieejama Pārziņa Tīmekļa vietnē.

2.6.2. Brīdī, kad Datu subjekts aktivizē attiecīgo saiti uz konkrēto sociālo tīklu ir iespējami divi pamata scenāriji:

2.6.2.1. Tad, ja Datu subjektam attiecīgajā sociālajā tīklā nav konta vai Datu subjekts nav pieteicies attiecīgajā sociālajā tīklā no ierīces, no kuras tiek pārlūkota Tīmekļe Vietne, Datu subjekta personas dati tiek apstrādāti tiktāl, ciktāl attiecīgais sociālais tīkls veic neautentificētu pieslēgumu datu apstrādi. Pārzinis minētajā datu apstrādē nav iesaistīts.

2.6.2.2. Tad, ja Datu subjekts ir reģistrēts attiecīgajā sociālajā tīklā un vienlaicīgi ir aktivizēta autentificēta sesija no iekārtas, no kuras ir atvērta Tīmekļa Vietne, Pārzinis var iegūt informāciju par Jums kā Datu subjektu, kas ir skatījies attiecīgo Pārziņa sadaļu konkrētajā sociālajā tīklā, kā arī Jums kā datu subjektam ir iespējas, izmantojot attiecīgā sociālā tīkla funkcionalitāti, sazināties ar Pārzini sociālajā tīklā, nosūtīt ziņojumu, paust publiski savu attieksmi pret Pārzini, piemēram, atzīmējot Pārziņa publisko profilu ar “patīk” vai veicot pierakstīšanos pie Pārziņa profila. Šajā gadījumā Pārzinis izmanto attiecīgā sociālā tīkla iespējas, kuras nodrošina sociālais tīkls. Pārzinis informāciju apstrādā tikai tādā apmērā, kādā tā ir nepieciešama Pārziņa leģitīmajām interesēm, nodrošināt savu atpazīstamību vai sazināties ar Pārzini konkrēta pakalpojuma izpildei (vai, lai uzzinātu kāda pakalpojuma izpildes nianses, tādas kā cenu, izpildes laiku, u.tml.), datu apstrādi veicot atbilstoši Regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunktam. Pārzinis nav un nevar būt atbildīgs par attiecīgā sociālā tīkla veiktajām darbībām, tomēr, ja Datu subjektam ir jautājumi vai iebildumi attiecībā par kādu ar Pārzini saistītu sociālā tīkla konta darbību, Pārzinis nekavējoties reaģēs, izvērtējot un sniedzot atbildi Datu subjektam, kā arī veicot nepieciešamās darbības, ja tās būs pamatotas.

2.7. Citas pārziņa veiktās datu apstrādes (vispārīga informācija, detalizēta informācija ir pieejama uzrakstot datu subjekta pieprasījumu)

Nr.

Procesa apraksts

Datu apstrādes nolūki un apstrādātie personas dati

Datu apstrādes tiesiskais pamatojums

      2.7.1.               

Teritorijas un telpu video novērošanas veikšana

a) Teritorijas piekļuves kontrole un īpašuma tiesību aizsardzība

b) darbinieku un trešo personu dzīvības un veselības aizsardzība;

c) dienesta pārbaužu veikšana par darbinieku vai trešo personu rīcību.

Apstrādātie personas dati:

Ikviena (apmeklētāja, klienta, klienta pārstāvja, darbinieka) vizuālie dati par rīcību(videoieraksts).

 

Pārziņa leģitīmā interese (Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) – aizsargāt īpašumu kā arī atklāt aizskāruma vai kaitējuma izdarītāju;

un Regulas 6.panta pirmās daļas d) apakšpunkts  - datu subjekta vitāli svarīgo interešu aizsardzībai

2.7.2.      

Personāla pārvaldība un grāmatvedības organizēšana

a)  Personāla atlase

b)  Darba tiesisko attiecību nodibināšana un uzturēšana

c)   Normatīvajos aktos noteikto priekšrocību un atvieglojumu noteikšana un citi ar darbinieku motivēšanu un darba apstākļu uzlabošu saistītu procesu uzturēšana un nodrošināšana

d)  Finanšu uzskaites vešana, apstrādājot tādus personas datus kā:

1.      darbinieku identificējoša informācija,

2.      informācija par darba pienākumiem,

3.      prombūtni,

4.      komandējumiem,

5.      darbinieku novērtēšana,

6.      norēķinu iestādes konts,

7.      saņemtais atalgojums,

8.      aprēķinātie nodokļi un atvieglojumi,

9.      izrakstītie un apmaksātie rēķini,

10.   parādi,

11.   u.tml.

Pārziņa un Datu subjekta savstarpējais līgums (Regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunkts), Pārziņa juridisko pienākumu izpilde (Regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts), Pārziņa leģitīmā interese (Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) – nodrošināt efektīvu darba vidi un finanšu resursu apsaimniekošanas sistēmu

2.7.3.      

Lietvedības vešana un arhīva uzturēšana

a)  Lietvedības sistēmas uzturēšana un lietvedības procesa organizēšana

b)  Arhīva uzturēšana un dokumentu arhivēšana (kā arī nodošana citiem arhīviem)

c)   Dokumentu iznīcināšana

d)  Apstrādāto personas datu kategorijas: jebkādas, atkarīgā no konkrētās informācijas vienības rakstura, piemēram:

Pārziņa leģītīmā interese organizēt darbību (Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts)

2.7.4.      

Pārziņa pamatdarbības atbalsta nodrošināšana

a)    Pakalpojumu līgumu noslēgšana un uzturēšana;

b)  Pakalpojumu uzskaite un apmaksas par tiem iekasēšana;

c)   U.c. pakalpojumi

Līguma saistību starp Pārzini un Datu subjektu izpilde vai, ievērojot Datu subjekta izteiktu gribu, savstarpējo līgumisko attiecību nodibināšana (Regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunkts)

3. Cita informācija

3.1. Šis informatīvais paziņojums pēc nepieciešamības var tikt mainīts. Aktuālā informatīvā paziņojuma versija ir publicēta šajā interneta Vietnē.
3.2. Pēdējās izmaiņas veiktas 2023.gada 13.martā.

Piezīme! Konstatējot, ka Vietne pilnībā vai daļēji nedarbojas, darbojas nekorekti, pieprasa veikt netipiskas darbības (piemēram, bet ne tikai, veikt programmu vai to daļu uzstādīšanu apmeklētāja datorā), aicinām nekavējoties sazināties ar Pārzini!